Przykład umowy barterowej, czyli umowy o wzajemnej wymianie towarów lub usług.  Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa barterowa

Zawarta w ....... (miejscowość) w dniu ................r. pomiędzy, ............................................, z siedzibą w................................................. NIP................................................. REGON ........................................... zwaną dalej Firmą reprezentowaną przez:

1.............................................................

2.............................................................

a

................................................................, zwanym/-ą dalej Organizacją z siedzibą .................................................., zarejestrowanym w..................................................., Nr rej. ........................., reprezentowanym przez:

1. ..........................................................

2. ..........................................................

§ 1

W ramach niniejszej umowy firma zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Organizacji w postaci:

1. ..........................................................

2. ..........................................................

a Organizacja zobowiązuje się do świadczeń na rzecz firmy w postaci:

1. ..........................................................

2. ..........................................................

§ 2

Obydwie strony oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do oferowanych towarów i usług oraz nie są one obciążone zobowiązaniami wobec osób trzecich.

§ 3

Wartości niniejszej umowy Strony określiły na........................................+ ......% VAT (słownie: .............................................................................................................+........% VAT). Rozliczenia zostaną dokonane wymianą barterowych równoważnych faktur VAT za wzajemne towary i usługi wynikające z niniejszej umowy i określone w § 1 na kwotę ...........................+.......%VAT, w terminie do  ....................r.

§ 4

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej przez obie Strony. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych. 

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

______________

W imieniu Firmy 

__________________

w imieniu Organizacji

 

 

[kkstarratings]