edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.


Przykład umowy barterowej, czyli umowy o wzajemnej wymianie towarów lub usług. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.Umowa barterowa


Zawarta w ....... (miejscowość) w dniu ................r. pomiędzy, ............................................, z siedzibą w................................................. NIP................................................. REGON ........................................... zwaną dalej Firmą reprezentowaną przez:
1.............................................................
2.............................................................

a
................................................................, zwanym/-ą dalej Organizacją z siedzibą ..................................................,
zarejestrowanym w..................................................., Nr rej. ........................., reprezentowanym przez:

1. ..........................................................
2. ..........................................................

§ 1


W ramach niniejszej umowy firma zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Organizacji w postaci:
1. ..........................................................
2. ..........................................................

a Organizacja zobowiązuje się do świadczeń na rzecz firmy w postaci:

1. ..........................................................
2. ..........................................................

§ 2


Obydwie strony oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do oferowanych towarów i usług oraz nie są one obciążone zobowiązaniami wobec osób trzecich.

§ 3


Wartości niniejszej umowy Strony określiły na........................................+ ......% VAT (słownie: .............................................................................................................+........% VAT). Rozliczenia zostaną dokonane wymianą barterowych równoważnych faktur VAT za wzajemne towary i usługi wynikające z niniejszej umowy i określone w
§ 1 na kwotę ...........................+.......%VAT, w terminie do ....................r.


§ 4


Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej przez obie Strony. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

§ 5


W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.

§ 6


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
______________

W imieniu Firmy

__________________
w imieniu Organizacji
Pliki do pobrania: