edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.


Przykład ogólnej umowy darowizny, która może z łatwością zostać przerobiona na umowę darowizny pieniężnej, samochodu, czy części pojazdu. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.Umowa darowizny


Zawarta w ...................................... w dniu .............................. pomiędzy:
Darczyńcą........................................................, zamieszkałym ........................, legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................, a
Obdarowanym ........................................... zamieszkałym ............................., legitymującym się dowodem osobistym nr .........................................................

§1

Darczyńca oświadcza, iż jest jedynym właścicielem przedmiotu stanowiącego przedmiot darowizny, którym jest ............................................

§2

Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisany w §1 przedmiot, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.

§3

Wartość przedmiotu darowizny strony określona została na kwotę w wysokości .............. zł (słownie ...................................................... zł).

§4

Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

§5

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi w momencie podpisania umowy.

§6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


...........................
Podpis darczyńcy

...……………………
Podpis obdarowanego


Pliki do pobrania: