Przykład ogólnej umowy handlowej, która może z łatwością zostać przerobiona na prawnie wiążącą umowę praktycznie dla dowolnej branży. Co najmniej część z informacji zawartych w poniższym wzorze zupełnie nie jest potrzeba w większości przypadków i dlatego doradza się usunięcie zbędnych zapisków. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa handlowa

Zawarta dnia .......................roku pomiędzy:

Firmą .................. z siedzibą w: .................. , (zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - KRS .............. ),   NIP:  000-00-00-000,  Regon: 000000000,

Reprezentowaną przez:

- imię nazwisko - stanowisko

zwanym dalej Sprzedającym a:

Firmą...............................................................

Z siedzibą......................................

Reprezentowaną przez

-............................

-............................

zwany dalej Kupującym, (przedstawiającym wyciąg z KRS nr:....................................)

lub legitymującym się zaświadczeniem o wpisie do rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą nr..................................................wydanym dnia................................

przez........................................

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż ............................ oraz ......................., znajdującymi się w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Produktami.

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty w celu dalszej odsprzedaży na terenie kraju.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Produkty.

§2.

Obowiązki stron

2.1. Sprzedający zobowiązuje się do:

2.1.1. postawienia do dyspozycji lub dostarczenia  do Kupującego uzgodnionych ilości Produktów w z góry uzgodnionym terminie.

2.1.2. dostarczenia dokumentów dopuszczających sprzedawane Produkty do użytkowania.

2.1.3. dostarczenia materiałów informacyjnych i reklamowych.

2.1.4. pomocy i doradztwa w organizowaniu przez Kupującego wystawach i imprezach promocyjnych bezpośrednio związanych z przedmiotem niniejszej umowy oraz do szkolenia sprzedawców Kupującego w zamian za promocję Produktów Sprzedającego.

2.2. Kupujący zobowiązuje się do:

2.2.1. Zakupów kwartalnych Produktów o wartości nie mniejszej niż........................PLN

2.2.2 Dołożenia wszelkich starań, aby w swojej ofercie handlowej posiadać jak największą liczbę oferowanych przez Sprzedającego Produktów.

2.2.3. Terminowej zapłaty za pobrane Produkty w cenach, zgodnych z Cennikiem, obowiązującym w dniu dostawy lub odbioru.

2.2.4. Przejęcia odpowiedzialności za Produkty, w przypadku odbioru, po załadunku na środek transportu Kupującego.

2.3.   Produkty Sprzedającego dostarczane będą na paletach nie podlegających zwrotowi.

§3.

Warunki płatności

3.1.Transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach cennikowych pomniejszonych o rabat wynikający z warunków handlowych zawartych w cenniku i powiększonych o podatek VAT.

3.2. Ustala się płatność w formie:............................

Zwłoka w płatności powyżej 28 dni powoduje utratę ochrony ubezpieczeniowej, co jest równoznaczne z brakiem możliwości zakupu Produktów na odroczoną płatność w kwocie ponad przyznany kredyt kupiecki.

3.3. Przy realizacji zapłaty za Produkty, za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

3.4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone lub odebrane Produkty oraz naliczonych odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację odbiorów – dostaw do czasu uregulowania zaległych należności oraz zastrzega sobie prawo zmiany terminu płatności.

3.4.1. Sprzedający udziela Kupującemu kredyt kupiecki do kwoty..........................................PLN.

3.4.2. Kupujący po uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej może korzystać z kredytu kupieckiego do kwoty ubezpieczenia.

3.5. Jeżeli opóźnienie w płatnościach przekracza 15 dni Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ustawowych odsetek licząc od wymagalnego terminu płatności, łącznie z zapłatą należności głównej.

3.6. W celu zabezpieczenia wierzytelności, strony ustalają, że na żądanie Sprzedającego Kupujący wstrzyma sprzedaż i wyda zakupione u Sprzedającego Produkty. Żądanie Sprzedającego jest ustanowieniem na jego rzecz prawa zatrzymania Produktów Sprzedającego, znajdującego się w posiadaniu Kupującego.

3.7. W przypadku zmiany cen Produktów, Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego z terminem nie mniejszym niż 14 dni.

§4.

Rękojmia i gwarancja

4. Kupującemu przysługują uprawnienia i terminy z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach określonych w „Ogólnych warunkach odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz trybu postępowania reklamacyjnego” znajdujących się na stronie internetowej Sprzedającego, obowiązujących w dniu dokonania zakupu produktu.

§5.

Sprawy różne

5.1.Umowa wchodzi w życie od dnia ................. i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5.2.Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej..................................  .

Jednocześnie oświadcza, ze upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego i potwierdzenia odbioru faktur.

5.3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

5.4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

...........................

Podpis sprzedawcy

...……………………

Podpis kupującego

 

Umowa handlowa
Oceń pismo