edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.


Przykład ogólnej umowy handlowej, która może z łatwością zostać przerobiona na prawnie wiążącą umowę praktycznie dla dowolnej branży. Co najmniej część z informacji zawartych w poniższym wzorze zupełnie nie jest potrzeba w większości przypadków i dlatego doradza się usunięcie zbędnych zapisków. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.Umowa handlowa


Zawarta dnia .......................roku pomiędzy:

Firmą .................. z siedzibą w: .................. , (zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - KRS .............. ), NIP: 000-00-00-000, Regon: 000000000,
Reprezentowaną przez:
- imię nazwisko - stanowisko

zwanym dalej Sprzedającym a:

Firmą...............................................................
Z siedzibą......................................
Reprezentowaną przez
-............................
-............................
zwany dalej Kupującym, (przedstawiającym wyciąg z KRS nr:....................................)
lub legitymującym się zaświadczeniem o wpisie do rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą nr..................................................wydanym dnia................................
przez........................................

§1.
Przedmiot umowy


Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż ............................ oraz ......................., znajdującymi się w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Produktami.
Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty w celu dalszej odsprzedaży na terenie kraju.
Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Produkty.


§2.
Obowiązki stron


2.1. Sprzedający zobowiązuje się do:
2.1.1. postawienia do dyspozycji lub dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Produktów w z góry uzgodnionym terminie.
2.1.2. dostarczenia dokumentów dopuszczających sprzedawane Produkty do użytkowania.
2.1.3. dostarczenia materiałów informacyjnych i reklamowych.
2.1.4. pomocy i doradztwa w organizowaniu przez Kupującego wystawach i imprezach promocyjnych bezpośrednio związanych z przedmiotem niniejszej umowy oraz do szkolenia sprzedawców Kupującego w zamian za promocję Produktów Sprzedającego.
2.2. Kupujący zobowiązuje się do:
2.2.1. Zakupów kwartalnych Produktów o wartości nie mniejszej niż........................PLN
2.2.2 Dołożenia wszelkich starań, aby w swojej ofercie handlowej posiadać jak największą liczbę oferowanych przez Sprzedającego Produktów.
2.2.3. Terminowej zapłaty za pobrane Produkty w cenach, zgodnych z Cennikiem, obowiązującym w dniu dostawy lub odbioru.
2.2.4. Przejęcia odpowiedzialności za Produkty, w przypadku odbioru, po załadunku na środek transportu Kupującego.
2.3. Produkty Sprzedającego dostarczane będą na paletach nie podlegających zwrotowi.

§3.
Warunki płatności


3.1.Transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach cennikowych pomniejszonych o rabat wynikający z warunków handlowych zawartych w cenniku i powiększonych o podatek VAT.
3.2. Ustala się płatność w formie:............................
Zwłoka w płatności powyżej 28 dni powoduje utratę ochrony ubezpieczeniowej, co jest równoznaczne z brakiem możliwości zakupu Produktów na odroczoną płatność w kwocie ponad przyznany kredyt kupiecki.
3.3. Przy realizacji zapłaty za Produkty, za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.
3.4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone lub odebrane Produkty oraz naliczonych odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację odbiorów – dostaw do czasu uregulowania zaległych należności oraz zastrzega sobie prawo zmiany terminu płatności.
3.4.1. Sprzedający udziela Kupującemu kredyt kupiecki do kwoty..........................................PLN.
3.4.2. Kupujący po uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej może korzystać z kredytu kupieckiego do kwoty ubezpieczenia.
3.5. Jeżeli opóźnienie w płatnościach przekracza 15 dni Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ustawowych odsetek licząc od wymagalnego terminu płatności, łącznie z zapłatą należności głównej.
3.6. W celu zabezpieczenia wierzytelności, strony ustalają, że na żądanie Sprzedającego Kupujący wstrzyma sprzedaż i wyda zakupione u Sprzedającego Produkty. Żądanie Sprzedającego jest ustanowieniem na jego rzecz prawa zatrzymania Produktów Sprzedającego, znajdującego się w posiadaniu Kupującego.
3.7. W przypadku zmiany cen Produktów, Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego z terminem nie mniejszym niż 14 dni.


§4.
Rękojmia i gwarancja

4. Kupującemu przysługują uprawnienia i terminy z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach określonych w „Ogólnych warunkach odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz trybu postępowania reklamacyjnego” znajdujących się na stronie internetowej Sprzedającego, obowiązujących w dniu dokonania zakupu produktu.


§5.
Sprawy różne


5.1.Umowa wchodzi w życie od dnia ................. i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.2.Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej.................................. .
Jednocześnie oświadcza, ze upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego i potwierdzenia odbioru faktur.
5.3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
5.4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego............................
Podpis sprzedawcy

...……………………
Podpis kupującego


Pliki do pobrania: