Przykład bardzo ogólnej umowy kupna sprzedaży, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy kupna sprzedaży do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa kupna sprzedaży

Zawarta w dniu .................. (data) w................................ (miasto) pomiędzy: ................

zamieszkałym w .................................... (adres sprzedawcy) prowadzącym działalność gospodarczą jako firma o nazwie ...................................... REGON:....................., zwanym dalej Sprzedawcą, a....................,(dane kupującego) zamieszkałym w ................................ (adres nabywcy) , prowadzącym działalność gospodarczą jako firma o nazwie................................................ REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Nabywcą.

§1

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność (dokładny opis sprzedawanego przedmiotu) ......................................... (zwanego dalej towarem).

W zamian Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości ......................zł (słownie: ...................... złotych). W cenę wliczony jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

§2

Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu ................ Dni od momentu otrzymania towaru i rachunku (faktury) na konto w Banku ..........................
nr ....................................... (nr rachunku bankowego sprzedawcy)

§3

1. Sprzedający oświadcza, że towar stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Towar spełnia wszelkie wymagania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa. 

3. Towar jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa. 

§4

1. Sprzedawca przyszykuje towar i zawiadomi Nabywcę o możliwości jego odbioru w ciągu ......... dni od zawarcia niniejszej umowy.

2. Do towaru zostanie dołączony jego dokładny opis, oraz instrukcja obsługi 3. Towar zostanie wydany w opakowaniu, zgodnie z umową

§5

1. Nabywca zobowiązany jest do odbioru towaru na własny koszt w ciągu ....... dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ustęp 1.

2. Odbiór towaru nastąpi w ........................ (miejsce odbioru)

§6

1. Za każdy dzień zwłoki w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązany będzie zapłacić Nabywcy karę umowną w wysokości . . . . . % ceny towaru.

2. Za każdy dzień zwłoki w odebraniu towaru Nabywca zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości . . . . . % ceny towaru.

§7

1. Nabywca dokona oględzin towaru w ciągu . . . . . . dni od odbioru.

2. Jeżeli Nabywca stwierdzi zaistnienie wad w towarze zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając reklamację na piśmie.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

(Podpis Sprzedawcy)

(Podpis Nabywcy)

Umowa kupna sprzedaży
Oceń pismo