Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Umowa o dzieło

Przykład umowy o dzieło, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy o dzieło do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

Umowa o dzieło

Zawarta w dniu …………………. w …………………………. pomiędzy ……………………………… reprezentowanym przez …………….., zwanym dalej Zamawiającym, a Panem / Panią …………………… zamieszkałym w …………………………………………………… (Miasto) legitymującym się dokumentem tożsamości ………………….. (rodzaj, seria, numer) zwanym dalej Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na …………………………..
…………………………..
…………………………..

zwane dalej dziełem.
2. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
3. Dzieło zostanie wykonane z materiałów i przy użyciu narzędzi Zamawiającego.

§2

Wykonawca zacznie wykonywać dzieło dnia …………………. . Zakończenie prac ma nastąpić do dnia ………. ……………………..

§3

Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego potwierdzoną na piśmie.

§4

1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe / kosztorysowe
w wysokości ………………, słownie:………………………………………….. płatne na podstawie rachunku w terminie do 7 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego.

2.Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§5

W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości…………………………………………

§6

Jeżeli zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy ………………………. dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Zleceniodawcy)

(Podpis zleceniobiorcy)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Nasz Darmowy Wzór Umowy o Dzieło to Niezbędny Element dla Twojego Projektu lub Biznesu?

Wprowadzenie

Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych form współpracy na rynku, pozwalająca na wykonanie konkretnego dzieła w zamian za wynagrodzenie. Czy to projekt graficzny, remont domu, czy opracowanie strategii marketingowej, dobrze sformułowana umowa o dzieło to klucz do sukcesu i bezpieczeństwa dla obu stron. Oferujemy darmowy wzór umowy o dzieło, który został opracowany przez prawników specjalizujących się w prawie cywilnym i prawie pracy.

Co Zyskujesz, Korzystając z Naszego Wzoru?

Pewność i Ochrona Prawna

Nasze wzory są dostosowane do obowiązującego prawa i zawierają wszystkie kluczowe elementy, takie jak zakres prac, terminy, wynagrodzenie i kary umowne. To zapewnia Ci ochronę prawna i pewność co do zakresu zobowiązań.

Oszczędność Czasu i Wysiłku

Korzystając z gotowego wzoru, unikasz błędów i znacząco przyspieszasz proces tworzenia umowy. Nie tracisz czasu na konsultacje prawne czy na zgłębianie się w literaturę prawniczą.

Elastyczność i Możliwość Personalizacji

Nasz wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, co pozwala na łatwą edycję i dostosowanie do Twoich indywidualnych potrzeb. Każda klauzula jest jasno opisana, umożliwiając szybkie i precyzyjne modyfikacje.

Dostępność i Zero Kosztów

Nasz darmowy wzór umowy o dzieło jest dostępny online 24/7. Nie są z nim związane żadne koszty, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla freelancerów, małych przedsiębiorców i wszystkich, którzy potrzebują szybkiego i efektywnego sposobu na zabezpieczenie swojego projektu.

Podsumowanie

Dobrze przygotowana umowa o dzieło to nie tylko formalność, ale też instrument, który chroni interesy obu stron i pomaga uniknąć nieporozumień i konfliktów. Nasz darmowy wzór umowy o dzieło jest kompleksowym i profesjonalnym narzędziem, które ułatwi Ci życie i pozwoli skupić się na tym, co najważniejsze – wykonaniu konkretnego dzieła. Niezależnie od branży, w której działasz, skorzystanie z naszego wzoru daje Ci pewność, ochronę i spokój ducha. Nie czekaj, wykorzystaj nasz wzór już teraz i zobacz, jak łatwo i skutecznie można zabezpieczyć swoje projekty!

Share This