Przykład umowy o dzieło, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór umowy o dzieło do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Umowa o dzieło

Zawarta w dniu ...................... w ............................... pomiędzy .................................... reprezentowanym przez ................., zwanym dalej Zamawiającym, a Panem / Panią ........................ zamieszkałym w ............................................................ (Miasto) legitymującym się dokumentem tożsamości ....................... (rodzaj, seria, numer) zwanym dalej Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na ................................
................................
................................

zwane dalej dziełem.
2. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
3. Dzieło zostanie wykonane z materiałów i przy użyciu narzędzi Zamawiającego.

§2

Wykonawca zacznie wykonywać dzieło dnia ...................... . Zakończenie prac ma nastąpić do dnia .......... ..........................

§3

Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego potwierdzoną na piśmie.

§4

1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe / kosztorysowe
w wysokości .................., słownie:.................................................. płatne na podstawie rachunku w terminie do 7 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego.

2.Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§5

W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości................................................

§6

Jeżeli zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy ............................ dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Zleceniodawcy)

(Podpis zleceniobiorcy)

 

[kkstarratings]