edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład umowy użyczenia samochodu, mieszkania czy innej nieruchomości, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.Umowa użyczenia

zawarta w ………. dnia ……… pomiędzy:

1. ……………., zamieszkałym w …………. zwanym dalej "Użyczającym"
a
2. ……….. zamieszkałym w …………… zwanym dalej "Biorącym w użyczenie".

§ 1

Użyczający oświadcza, iż jest jedynym właścicielem …….. Zwanym dalej „przedmiotem użyczenia” oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie Przedmiot użyczenia przyjmuje.


§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia ……………………..

§ 3

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie, że nie odda go do korzystania osobom trzecim oraz, że wykona na własny koszt wszelkie naprawy niezbędne do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.

§ 5

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Biorący do używania.

§ 6

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.(Podpis Zleceniodawcy)                       (Podpis zleceniobiorcy)Pliki do pobrania: