Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Umowa użyczenia

Przykład umowy użyczenia samochodu, mieszkania czy innej nieruchomości, którą można się wzorować tworząc swoją umowę. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

Umowa użyczenia

zawarta w ………. dnia ……… pomiędzy:

1. ……………., zamieszkałym w …………. zwanym dalej „Użyczającym”

a

2. ……….. zamieszkałym w …………… zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”.

§ 1 

Użyczający oświadcza, iż jest jedynym właścicielem …….. Zwanym dalej „przedmiotem użyczenia” oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia ……………………..

§ 3

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie, że nie odda go do korzystania osobom trzecim oraz, że wykona na własny koszt wszelkie naprawy niezbędne do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.

§ 5 

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Biorący do używania.

§ 6 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne  pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

(Podpis Użyczającego)

(Podpis Biorącego w użyczenie)

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Nasz Darmowy Wzór Umowy Użyczenia to Kluczowy Element w Zabezpieczeniu Twojego Majątku i Dobrych Relacji?

Wprowadzenie

Umowa użyczenia to często niedoceniany, ale niezwykle ważny dokument w kontekście zarządzania majątkiem i utrzymywania dobrych relacji z innymi. Chodzi tutaj o przeniesienie na drugą stronę prawa korzystania z rzeczy, zazwyczaj na określony czas, bez konieczności płacenia za to wynagrodzenia. Nasz darmowy wzór umowy użyczenia jest narzędziem, które pomoże Ci w precyzyjnym i jasnym określeniu warunków tej transakcji.

Co Zyskujesz, Wykorzystując Nasz Wzór?

Profesjonalizm i Pewność

Umowa użyczenia to dokument prawny, który zobowiązuje obie strony do określonych działań i zachowań. Nasz wzór został opracowany przez doświadczonego prawnika i zawiera wszystkie kluczowe elementy, zapewniając profesjonalizm i pewność.

Oszczędność Czasu

Pisanie umowy od zera może być czasochłonne i wymagające. Nasz wzór to gotowe rozwiązanie, które tylko czeka na drobne personalizacje z Twojej strony. Oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na inne ważne sprawy.

Zrozumiałe Formułowania

Język prawny bywa skomplikowany i trudny do zrozumienia dla osób nieobeznanych z prawniczą terminologią. Nasz wzór umowy użyczenia jest napisany w sposób zrozumiały, nie tracąc przy tym swojej precyzji i formalności.

Elastyczność i Dostosowanie

Dostępny w formatach PDF i DOC, nasz wzór jest łatwy do edycji i personalizacji. Możesz dostosować go do własnych potrzeb, zapisując wszystkie niezbędne szczegóły i warunki.

Dostępność i Brak Kosztów

Nasz wzór jest dostępny online i można go pobrać w dowolnym momencie, bez jakichkolwiek kosztów. Daje to swobodę i elastyczność w dostosowywaniu umowy użyczenia do Twoich indywidualnych potrzeb.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy użyczasz sprzętu, nieruchomości, czy innych aktywów, solidna umowa użyczenia jest niezbędna do zabezpieczenia Twojego majątku i zbudowania zaufania pomiędzy stronami. Dzięki naszemu darmowemu wzorowi, proces ten staje się o wiele prostszy i bardziej efektywny. Nasz wzór umowy użyczenia daje Ci nie tylko profesjonalny i zrozumiały dokument, ale również pewność i spokój ducha. Skorzystaj z naszej oferty i zadbaj o swoje interesy w sposób rzetelny i skuteczny.

Share This